Informacje dla młodzieży i rodziców
dotyczące przygotowania do Sakramentu Bierzmowania
w parafii pw. M.B. Częstochowskiej w Zielonej Górze.
 

Niniejsza informacja ma na celu przypomnienie młodzieży, jak i jej rodzi­com zasadniczych zamierzeń programowych przygotowania do bierzmowania i pro­pozycje ich duszpasterskiej realizacji. Zaproponowany program jest tak ukształtowa­ny, iż podstawowym jego zamierzeniem jest formacja kandydatów.

W zamierzeniach duszpasterskich zakłada się taką jego realizację, aby można było dopomóc uczniowi przeżyć osobiste doświadczenie Pana Boga oraz wspólnoty wia­ry i przygotować go do odważnego apostolstwa. Dlatego też spo­tkania mają charakter ewangelizacyjny i wspólnotowy. Jak z powyższego wynika, niemożliwe jest realizowanie tych spotkań wyłącznie metodą konferencyjnego monologu. Program wymaga zatem preferowania metody problemowej, aktywizującej, dialogu i pracy  w tzw. „grupach domowych". Są to zespoły młodzieży prowadzone przez duchowego opiekuna. Dają one możliwość bezpośredniego i osobistego kontak­tu, odkrywania indywidualnego bogactwa człowieka, jego potrzeb, problemów, zain­teresowań i braków. Takie grupy są także najbardziej właściwym miejscem, w którym młody człowiek uczy się dzielić osobistym przeżywaniem Pana Boga i nabywa od­wagi do dawania takiego świadectwa.

Drugim istotnym aspektem programu jest powrót młodzieży do duszpasterstwa para­fialnego.

Okres przygotowania ma być również czasem wprowadzania młodego człowieka do wspólnoty parafialnej. Trzeba więc szczególnej troski o tworzenie więzi osobowych między duszpasterzami, animatorami, młodzieżą jak  i rodzicami. Właściwy klimat przygotowania stwarza szansę pozytywnego doświadczenia i od­krycia wartości parafii. Doświadczenie to może umożliwić wielu młodym ludziom de­cyzje pozostania w małej wspólnocie również po bierzmowaniu i czynnego uczestni­czenia w życiu parafii.

Formacja kandydatów odbywa się podczas comiesięcznych spo­tkań w parafii, w drugą sobotę miesiąca o godz. 10.00 dla grupy młodszej, a o godz. 11.00 dla grupy starszej. Kandydaci uczestniczą także we Mszy św. o godz. 18.30 w każdą niedzielę,  a w czwartą niedzielę miesiąca uczestniczą w niej z rodzicami i przygotowują Liturgię.

Ze względu na to, że spotkania trwają nieprzerwanie przez cały 2-letni okres przy­gotowania do Sakramentu Bierzmowania, bardzo ważną sprawą jest prawidłowe prowadzenie indeksów, w których potwierdzane jest uczestnictwo kandydata w ko­lejnych etapach przygotowania (w tym udziału w życiu liturgicznym i spowiedzi św.). Kandydaci, którzy opuszczą bez uzasadnionych powodów i usprawiedliwienia rodziców trzy spotkania a także wykażą brak dobrej woli w uzupełnieniu zaległości zostaną wyłączeni z przygotowania do bierzmowa­nia. Ponowne rozpoczęcie przygotowania do Sakramentu Bierzmowania kandydat może rozpocząć od początku z chwilą rozpoczęcia kolejnego cyklu przygotowującego następne grupy młodzieży.

Czas przygotowania zakończy się przyjęciem sakramentu bierzmowania w klasie III gimnazjum  w II semestrze.

Drodzy Rodzice!

Aby efekty wspólnej pracy przyniosły oczekiwane owoce niezbędne jest zrozumienie obecnego cyklu przygotowań, a także osobiste zaangażowanie się rodziców. Stąd też kładziemy duży nacisk na udział rodziców przynajmniej raz w miesiącu we wspólnej z młodzieżą Mszy św. Bez osobistego przykładu ze strony Rodziców jest to bardzo trudne. Dlatego zależy nam – duszpasterzom – na odpowiedzialnym towarzyszeniu ze strony najbliższych. Mamy więc nadzieję, że deklaracja wsparcia Rodziców w wychowaniu religijnym, społecznym i moralnym będzie życzliwa i konkretna.

Szczęść Boże!